www.meymand.com جاذبه ها و نقاط ديدني ميمند

آثار باستاني شهر گور
آثار باستاني شهر گور كه در 50 كيلومتري شرق ميمند و 6 كيلومتري شمال فيروزآباد واقع شده اند
سابقه تاريخي اين شهر به زمان هخامنشيان باز مي گردد. اسكندر مقدوني كه از مقاومت مردم اين شهر به ستوه آمده بود دستور داد با بستن سد شهر را به زير آب ببرندكليك كنيد
اردشير بابكان فرزند بابك نوه ساسان موبد معبدآناهيتاپس از پيروزي براردوان پنجم سلسله ساسانيان را بنيانگذاري كرد و شهر گور را مقرحكومت خويش قرار داد.اين شهر به نامهاي اردشير خوره،وه ارشير،به اردشير،اردشير خره،شهر گور،شهر جور خوانده مي شود.
بازسازي شهر به دوره اشكانيان بر مي گردد چرا كه ساختن شهر دايره اي شكل مختص پارتيان بوده است، اردشير پس از پيروزي بر اردوان اين شهر رااحيا مي نمايد.

در زمان ساسانيان شهر گور به دليل داشتن بزرگترين كتابخانه مشرق زمين و وجود كتب گرانبها و كمياب به دارالعلم مشهور بود. شهر گور در اين زمان عظمت خاص و به اندازه شهر استخر وسعت داشته و چهار دروازه داشته است. شهر گور در آن زمان بدليل واقع شدن در مسير تجارت كشورهاي چين- هندوستان و روم و بندر سيراف از رونق اقتصادي و بازرگاني خاصي برخوردار بوده بعد از تصرف شهر گور توسط مسلمين در زمان خليفه دوم به فرماندهي (يداله بن عامر) نام جور به آن نهادند و به علت اهميت از طريق خلفاي راشدين داراي فرماندار منتصب بوده است. شهر فعلي فيروزآباد بنا به دستور عضدالدوله ديلمي بنا شد و تا اوايل دولت سلجوقيان كاملاً آباد و از رونق خاصي برخوردار بود بطوري كه اكثر مورخين از اهميت و رونق آن ياد كرده اند.

شهر‌گو‌ر به شكل دايره بنا شده است.‏ در ‌وسط اين شهر منا‌ر بلندي مشا‌هده مي‌شو‌د كه احتمالا محل نگهد‌اري آتش بو‌ده است.‏ به گفته مورخين غربي در زمان امپراطوري پيزانس نقشه معماري 400 شهر اروپا از آن برگرفته شده است.
قطر شهر گور 2 كيلومتر و دورتادور آن حصاري خشتي با خندقي به عرض 50 متر محصور كرده است چهار دروازه به نامهاي دروازه هرمز در شمال، دروازه اردشير در جنوب، دروازه مهر(ميترا) درشرق، دروازه بهرام در غرب، ورودي هاي اين شهر را تشكيل مي دهند.در بخش مركزي شهر به شعاع 450 متركه به وسيله حصاري از ساير بخش هاي شهر مجزا مي شده بناهاي حكومتي ومحل اقامت درباريان بوده مهم ترين بناهاي آن شامل:منار وتخت نشين(طربال) است.
‌ نقش بر‌جسته اردشير با‌بكان: در 18 كيلو‌متري فير‌وز آبا‌د يك مجلس نقش بر‌جسته از‌ اردشير با‌بكان در حا‌لي كه حلقه شهر‌يا‌ري را از اهو‌رامز‌دا مي‌گير‌د حجا‌ري شده است.‏
‌ نقش رستم دارابگر‌د: اين نقش بر‌جسته كه صحنه پير‌وزي شا‌پو‌ر اول بر‌والر‌ين امپر‌اطور‌روم شر‌قي را نشان مي‌دهد بر بالاي چشمه‌اي حجا‌ري شده است و از زيبا‌تر‌ين نقوش ‌سا‌سا‌ني است
‌ قلعه دختر: در 6 كيلو‌متري شهر كنو‌ني فير‌وز آبا‌د آثا‌ر قلعه معظمي از سنگ و گچ بر‌فر‌از‌كو‌هي مشخص است كه متعلق به زمان سا‌سا‌ني است.‏ ‌
آتشكده ساساني: در نز‌ديكي منا‌ره شهر گو‌ر وير‌انه‌هاي آتشكده فير‌وز آبا‌د از سنگ‌هاي‌تر‌اش بز‌رگ با‌قي است كه از آثا‌ر اردشير با‌بكان سا‌سا‌ني است .‏
‌ كاخ اردشير با‌بكان: بير‌ون از وير‌انه‌هاي شهر قد‌يم گو‌ر و به فاصله 2 كيلو‌متري آن بناي‌بز‌رگي با سه گنبد و ايو‌ان‌ها و دهليز‌ها و اطاق‌هاي متعد‌د كه متعلق به دوره سا‌سا‌ني است ‌وجو‌د دارد اين بنا به آتشكده معر‌وف است و بعضي‌ها معتقد‌ند كه كا‌خي است متعلق به ‌اردشير با‌بكان .‏

از ديگر اثار باستاني اين منطقه مي توان به قلعه سهاره، آثاري از زمان غارنشيني ، نقش ارژنگ، حمامك، آسياب بادي، ساير آثار به جا مانده از شهر گور اشاره نمود.

 

نوشته هایی از دکتر علی سامی درباره شهر باستانی گور

©  Meymand.Com حق نشر محفوظ   ©