www.meymand.com فرهنگ و مردم ميمند

مردم منطقه ميمند نيز مانند مناطق ديگر وارث آداب و سنتهاي بومي فراواني هستند كه هنوز بسياري از آنها را از دست نداده اند و بنابراين داراي فرهنگ خاصي هستند كه در جاي خود داراي نقاط مثبت و منفي مي‌باشد. در ايام بهار كه محلهاي تفريحي ميمند مملو از مردمي است كه از شهرهاي ديگر آمده اند و با خود خاطرات خوبي از مهمان دوستي ميمنديها مي‌برند.
مردم ميمند به زبان فارسي و با گويشي نزديك به شيراز و ساير مردم استان فارس صحبت مي‌كنند.و مذهب اكثر آنان شيعه اثني عشري است.
در زمينه فرهنگي و اجتماعي بسياري مسايل قابل بررسي وجود دارد كه متاسفانه با گذشت زمان و عدم بررسي رو به فراموشي تاريخي هستند.

 

برخي از آداب و رسوم مردم ميمند mey22s.gif (918 bytes)

بزرگان و شخصيتهاي ميمندي mey22s.gif (918 bytes)

لباس سنتي مردم ميمند mey22s.gif (918 bytes)

بازيهاي محلي شهر ميمند mey22s.gif (918 bytes)

مراسم عروسي در ميمند mey22s.gif (918 bytes)

خرافات و اعتقادات مردم ميمند mey22s.gif (918 bytes)

فرهنگ واڟه هاي ميمندي mey22s.gif (918 bytes)

غذاهاي محلي ميمند mey22s.gif (918 bytes)

مشاغل قديمي مردم ميمند mey22s.gif (918 bytes)

mey22s.gif (918 bytes)

mey22s.gif (918 bytes)

©  Meymand.Com حق نشر محفوظ   ©